Lighting for high speed, hình như nước ngoài người ta trồng được “cây sky panel” các bác ạ
40 Skypanel S60s, 3x S360 cùng nhiều đèn T20s & tungsten cỡ nhỏ
Máy quay: arri alexa & phantom flex 4k
Dp davidprocterdop
gaffers javier_catalan_
nguồn: filmmakerworld